Datum: Zaterdag 28 februari  2015. Hoort, zegt het voort, zonodig met telefonische voormelding met het oog op provinciale verkiezingen!

De begroting is in het jaar 2013 door 314 gemeenten overschreden met een totaal van circa 10,8 miljard of uitgedrukt in miljoenen 10769 miljoen.

Van de 405 gemeenten hebben er 64 gemeenten bezuinigd met een totaal van 400 miljoen ( dus het kan wel)

De oorzaken van deze overschrijdingen worden hieronder genoemd.

A incompetente wethouders met een eigen partijbelang

B weinig controle van gekozen partij gemeenteraadsleden

C manipulatie van financieele gemeente afdelingen

D functie van verantwoordelijke financieele wethouder niet bekend.

E vereniging Nederlandse gemeente VNG hanteert een andere begrotingsnorm

F .dan het Centraal Plan Bureau  CPB en Centraal Bureau Statistic CBS  (het kabinet)

G de VNG wordt betaald door de belastingbetaler ( 2000 semi ambtenaren)

H de VNG is verantwoordelijk voor de vele betaalde bijbaantjes van politici

I  de werkelijk gemeente uitgaven worden pas 2 jaar later bekend gemaakt

J frauduleus handelen is daardoor niet transparant meer.

K alle gemeenten met overschrijdingen worden met toenaam volgens alfabet bekend gemaakt

L voor keuze van algemeen belang van gemeenteraden of verkiezing provinciale staten in 2015

M in de website www.gemeenteanalyse.com  zie de extra belasting per inwoner.

O minister Plasterk hult zich in stil zwijgen of provinciale hobby’s

Perfect  is er tenslotte genoeg kapitaal voor huishoudelijke ouderen zorg zonder extra belasting

http://gemeenteanalyse.org/RippenTable.htm   (zijn vandaag bijgewerkt ) Klik op jaartal en u krijgt een overzicht van de gemeente. Met Ctrl + P   wordt deze voor u afgedrukt. Een must voor samenwerking tussen gemeenteraadsleden

Bovendien:

Het CDA heeft de beste initiatieven in haar programma, gezien de 5 zetels in de Europese raad.

De CDA leider Sybrand Buma doet er verstandig aan eerst aandacht te besteden aan

de onderstaande punten, en deze verder te verspreiden en uit te werken om de EU en lidstaten te versterken

1.   Door de landsbegrotingen van elk EU lid uniform te maken (zie 10 functiegroepen elders op de website)

2.     Daardoor wordt de zelfwerkzaamheid van elk lidstaat verbeterd door de nationale regeringen.

3.     De samenwerking zal gestimuleerd worden en men omzeilt een niet gewenste federale superstaat.

4.     De kosten van de EU (Brussel) met teveel ambtenaren en regels kan aanmerkelijk verminderen en is een automatisch gevolg van punt 1.

5.     De uniforme landsbegrotingen kunnen door iedere inwoner in eigen taal gelezen worden.

6.     De Europese politiek wordt bevorderd door verdere innovatie en inventiviteit.

7.     De crisis in de EU wordt in alle lidstaten effectief bestreden, door uitwisseling van aanpak.

8.     Alle leden kunnen bijdragen, door de begrotingen van EU hoofdsteden ter beschikbaar te stellen

9.     Zodat deze voor Europa uniform kunnen worden weergegeven in alle talen.

10. Medewerkers zijn welkom, voor meer informatie 031-(0)35-6242005   www.European-Analyze.eu

Scroll naar beneden

Let op de datum hierboven, want de tekst en de andere gegevens per pagina wordt vaak bijgewerkt 

Met het oog op de Europese verkiezingen op 22 Mei 2014 zijn er 15152 bezoeken geregistreerd welke gezamenlijk 107.000 overzichten

hebben geraadpleegd op werkelijke uitgaven t.o.v. van  de voorgenomen begrotingen. Veel internationale belangstelling

(de onderstreepte regels kunnen met de linker-muis cursor geactiveerd  of klik op een afbeelding

Analyse van gemeentelijke uitgaven / inkomsten.

U kunt het  programma bestellen of informatie inwinnen door contact op te nemen met C.Rippen tel 035-6242005 .

CBS en CPB blijken achteraf niet politiek onafhankelijk te zijn.

De uitgaven van 2013 worden door CBS en CPB achter gehouden, zo ook begroting 2014 met uitgaven voortgang per kwartaal.

Minister Dijsselbloem weet dus meer over meevallers, maar speelt het politieke spel gedoseerd.

De economische crisis  wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door  de onverantwoorde gemeentebelastingen  (ministerie binnenlandse zaken  PvdA )

U  kunt deze werkelijke gegevens wel rechtstreeks van de gemeente opvragen, ook via het gemeenteraadslid.

Zie de nieuwste cijfers van alle gemeenten 2012 (in bewerking). Raadpleeg gegevens voordat u gaat kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De efficientie van de gemeente kan men meten aan het aantal inwoners per ambtenaar.

U kunt het aantal ambtenaren bij de gemeente opvragen, wij sturen dan een aangevuld overzicht via C.Rippen@chello.nl


Het financieel systeem van het kabinet moet worden verbeterd: 191 gemeenten hebben in 2011tesamen 10,8 miljard meer uitgegeven dan hun mandaat, de oorspronkelijk begroting.

191 gemeenten hebben in 2011 samen 10.8 miljard meer uitgegeven dan in hun begroting was toegestaan!
Minister Plasterk (PvdA), verantwoordelijk voor de gemeentelijke overheids uitgaven, gijzelt het hele kabinet met betrekking tot het overheidstekort en het terugvinden van het economische vertrouwen.

Via de site gemeenteanalyse.org kunt u van alle 418 gemeenten zien wat hun begroting was voor 2011, en wat ze in 2011 daadwerkelijk hebben uitgegeven. 227 gemeenten hebben hun begroting met 3% of minder overschreden. De andere 191 gemeenten hebben hun begrotingen ruim overschreden, en zullen via een rijksbijdrage (lees: de belastingbetaler) het tekort moeten aanzuiveren. De 227 gemeenten die hun zaken goed geregeld hebben worden gedwongen ook overschrijdingen van 191 gemeenten aan te zuiveren.Het kabinet en de tweede kamer doen er goed aan deze 191 gemeenten te korten door de rijksbijdrage aan die gemeenten te verminderen.

Via deze website zal deze uitvoering worden gecontroleerd voor het boekjaar 2014 en de gemeenten bij oenaam bekend worden gemaakt. Belastingverhogingen kunnen dan vervallen en voldoet Nederland toch aan begrotingstekort van 6 Miljard, met behoud van koopkracht voor alle nederlanders, Het CDA is daarmee op de politieke goede wegWaarom zijn niet alle burgers hierover in rep en roer? Dit is toch een belangrijk gegeven in een verkiezingsstrijd? Misschien is dat juist de reden dat het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, deze cijfers pas na 1.5 jaar bekend maakt, of bekend kan maken. Uw gegevens over 2011 waren op 1 april 2012 bij de belastingdienst bekend; de cijfers van uw gemeente over 2011 zijn pas in juli 2013 bekend?! Hoe kunnen inwoners, gemeenteraadsleden, regering, zicht houden op gemeente-financien, en de te verwachten rijksbijdragen, als de cijfers pas zo laat bekend zijn?
Wanneer deze eindelijk bekend worden gemaakt hebben deze alle actualiteit verloren voor politici en inwoners, en kan de praktijk niet meer bijgestuurd worden.

www.gemeenteanalyse.com
Het is daarom van belang dat de gemeentende inwoners via de gemeentewebsite op de hoogte houden van hun financieleuitgaven. Maar zolang dit niet gebeurt, bieden het computerprogramma'GemeenteAnalyse' en de website www.gemeenteanalyse.com u een nieuwe aanpak waarmee een snelle bijsturing door inwoners en gemeenteraad van de gemeentelijke financienmogelijk wordt. Pas op voor politieke graaiers.

Het economisch vertrouwen kan pas teruggewonnen worden als niet alleen de regering en de burgers, maar ook de gemeenten hun financien op orde hebben.  Met dit overzicht kan hopelijk voorkomen worden dat bijna de helft van het aantal gemeenten eengigantische Rijksbijdrage nodig hebben,en de burgers dus nog meer belastingmoeten betalen. 


Op de website van gemeenteanalyse.com kunt u het landelijk overzicht volgen: de227 gemeenten die hun begroting met 3% of minder hebben overschreden, en de 191gemeenten die hun begroting met 3% totaan 175% (Ja, u leest het goed: 175%!) hebben overschreden!

Het kabinet wil de uitgaven niet boven 3% van de begroting laten uitkomen. Alle Nederlandse gemeenten vallen onderde verantwoording van Minister vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waarom accepteertminister Plasterk van Binnenlandse ZakenenKoninkrijksrelaties een beleid waarbij zoveel gemeenten een dergelijke begrotingsoverschrijding hebben? Een nadere uitleg is noodzakelijk!
In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stem op een partij, die de bovengenoemde normen in zijn partijprogramma opneemt en ook uitvoert: zowel binnen de centrale als de decentrale overheden.

http://gemeenteanalyse.org/RippenTable.htm   (wordt binnenkort bijgewerkt met 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 )


Hier ziet men de overzichten van 418 gemeenten met Rijksbijdrage en overschreden begrotingen boekjaar 2011.
Doordat het CBS, Centraal Bureau Statistiek, de werkelijk uitgaven van de gemeente 2 jaar later bekend maakt zijn deze gegevens niet tijdig duidelijk voor inwoners, gekozen gemeenteraadsleden en tweede kamerleden. (te downloaden met Ctr +A

Ctr + C (in kladblock) en Ctr +V in uw eigen Word processor

Het is daarom van belang dat de gemeenten de inwoners via de gemeente website de voortgang van uitgaven bekend maken.
Het PC programma gemeenteanalyse en de website www.GemeenteAnalyse.com geven een goed beeld van de nieuwe aanpak om een snelle bijsturing van inwoners en gemeenteraadsleden met een nauwkeurige democratische beslissing mogelijk te maken.Dat is voor het hele land van financieel algemeen belang om het economische vertrouwen terug te vinden.
In het andere geval bestaat de kans dat 191 gemeenten gekort worden op de rijksbijdrage, indien het overzicht ontbreekt
en een onterechte economische belastingverhoging uitvoert.

Alle nederlandse gemeenten vallen onder de verantwoording van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het kabinet wil de uitgaven niet boven 3 % van de begroting laten uitkomen.
Minister Plasterk BZK, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties accepteert een beleid van 191 gemeenten 


Nadere uitleg van hipprocratische belang noodzakelijk.

De financieele gegevens de rekeningen door het CPB en CBS  waar het om gaat zijn zoals vanouds altijd pas enkele jaren later voor handen.
Als deze bekend worden gemaakt voor politici en inwoners hebben deze alle actualiteit  verloren, om  de praktische gemeentedemocratie direct bij te sturen.

De sleutel van economisch vertrouwen ligt dus geheel bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
Stem op die partij, die de bovengenoemde normen in zijn partijprogramma opneemt en ook uitvoert.
Zowel voor politieke partijen met centrale en decentrale overheden.

C.Rippen@chello.nl      www
.GemeenteAnalyse.org     www.gemeenteanalyse.com

http://cda.nu/ikzalhandhaven.jpg

Doorbraak Economische crisis en Euro crisis
Alle EU regeringsleiders en burgemeesters geven alle lokale overheden /gemeenten(steden) opdracht een uniforme en vergelijkbare begroting op te stellen. Alle inwoners van de EU lidstaten kunnen in hun eigen taal lezen hoeveel er begroot is per inwoner en hoeveel belasting per inwoner wordt betaald.

Deze methode legt bloot wat er gefraudeerd wordt per land en wie er te weinig belasting heeft betaald.
De onderste steen komt weldra boven, leesbaar in elke 27 landstalen met effect voor eigen land.

Afbeelding als voorbeeld geeft cijfers en gerelateerde grafiek weer .
Bij het apart weergeven ervan (klik er op) geeft deze het hoogste detail.

http://www.gemeenteanalyse.org/Europa-extra/Rotterdam-Germany-2009.jpg

Steden 2011
Amsterdam
Arnhem
Assen
DenHaag
Groningen
Haarlem
Leeuwarden
Lelystad
Maastricht
Middelburg
Rotterdam
sHertogenbosch
Utrecht
Zwolle

...En de voortgang van werkelijke uitgaven te bewaken in de verschillende beschikbare landstalen uitwisselbaar volgens de bijgaande fax modellen ( een zelfde programma voor gehele EU ) voor een stabiele economische groei en stabiele koerswaarde Euro.
website www.GemeenteAnalyse.org of www.CDA.nu

programma beschikbaar op CD of USB, compleet met installatie instructies of FTP
voor meerjaren plan 2005-2099
C.Rippen Hilversum +31 (0) 35 6242005
C.Rippen@chello.nl
info@gemeenteanalyse.org

2013 wordt een belangrijk jaar om 7.3 miljard te bezuinigen zonder koopkracht verlies.

Wanneer Europese burgers via internet over partijen gaan communiceren, wordt er tijdens verkiezingen veel meer strategisch gekozen.Dan zijn ook voorzitters van partijbesturen, politici, lokale overheden en ambtenaren sprakeloos.

Vele inwoners zijn zich nu ook bewust dat de werkelijke uitgaven van gemeenten twee jaar later na de begroting of verkiezingen bekend worden gemaakt. De tweede kamerleden en het kabinet werken altijd met verouderde gegevens, en kunnen onvoldoende functioneren als volksvertegenwoordigers.
Daarom is het van belang dat de boekhouding van de gemeenten up to date wordt bijgehouden door de financeele afdeling, net zoals voor het bedrijfsleven en inwoners (belastingaanslag) wettelijk is vastgesteld.

..De financieele afdelingen van de gemeente zijn in staat de uitgaven van 10 functiegroepen aan de inwoners direct na 31 december bekend te maken.Net zo snel als de uitslag van de verkiezingen. De verkiezingen verlopen dan met een betere uitslag en meer democratisch.

De peilingen zijn waardeloos gebleken en proberen vele zaken nodeloos te beinvloeden.

..De nieuwe linkse partijvoorzitter van het CDA hebben het CDA geen goed gedaan en veel cdaleden zijn strategisch gaan stemmen op de VVD,omdat de samenstelling en achtergrond van het partijbestuur niet bekend was...

..De PvdA / VVD zullen door de rijksbegroting 2013 veel ambities door feiten moeten inleveren op komende prinsjesdag.

...Het is een goede overweging waard om slechts 1 x in de 4 jaar te stemmen voor de.
..1 Gemeenteraden..
..2 Provinciale staten een optelsom van partijen per provincie.
..3 Tweedekamer is een optelsom van partijen uit alle gemeenteraden..

 

..2012 Raadpleeg geregeld de updates cq uitbreidingen.
Scroll naar beneden voor Europa. Terug naar 
www.gemeenteanalyse.com


Zie de verschillen in kosten per inwoner van verschillende gemeenten

Zie het aantal inwoners per ambtenaar of de werkelijk uitgaven per ambtenaar.

FTE betekent het standaard aantal werkuren per week (36) ook voor ingehuurde medewerkers.

Nog steeds worden deze gegevens twee jaar telaat bekendgemaakt door CPB en CBS om politieke redenen..

De wethouders met hun ambtenaren zijn in staat direct aan het einde van het boekjaar (zoals in het bedrijfsleven) de werkelijk uitgaven van de boekhouding via internet aan de inwoners bekend te maken.
Dit betreft alleen de belangrijkste tien hoofdgroepen 0 t/m10 De verdere details van de boekhouding en toelichtingen zijn een ondergeschikte zaak voor gemeenteraadsleden.

Het programma is nu geschikt voor alle Europese lidstaten Europa, omdat de begroting en uitgaven ook in elke andere taal kan worden gelezen.

Uniformiteit is het sleutelwoord voor heel Europa.

C.Rippen

Almere2010
Amsterdam2010
Arnhem2010
DenHaag2010
Eindhoven2010
Emmen2010
Groningen2010
Haarlem2010
Hilversum2010
Leeuwarden2010
Lelystad2010
Middelburg2010
Middelharnis2010
Rotterdam2010
s-Hertogenbosch2010
Sluis2010
Utrecht2010
Zeist2010
Zwolle2010

http://www.gemeenteanalyse.org/alfabeth-steden-data-iets-langer-geleden.htm

Vereniging Nederlandse Gemeenten in het nauw.

Rijksoverheid inclusief enkele lokale overheden doen er alles aan om de overschrijding van de rijksoverheid beneden de 3 % te krijgen.
Daarmee wordt kan veel rente geld afgelost, welke voortaan voor hervormingen en aan economische vertrouwen voor de inwoners kunnen worden besteed.
Voor Griekenland in Europa gaat U naar www.gemeenteanalyse.com

Overzicht hoogste en laagste kosten per inwoner.

Toezicht en inzicht 2009.

Provincie hoofdsteden 2009.

Europe

Europa extra,Europe

Het Gooi
Provincie-steden met rechtbanken.
Vergelijkbare gemeenten
Nieuwste uitvoering voor alle 418 gemeenten woensdag 27 april 2011
Breakthrough economic crisis and European crisis
Doorbraak Economische crisis en Euro crisis

Lees instructie:
De text op het scherm is groter te maken met Ctrl+
De text op het scherm is kleiner te maken met Ctrl -

Nieuwe voorbeelden:  Activeer met muiscursor en linkermuisknop de onderstaande verschillende gemeenten met de verschillende jaren.

Invulformulier te downloaden en eventueel ingevuld te sturen per email of per post
Beschikt u reeds over het programma dan kan de zelfwerkzaamheid van start gaan.
activeer onderstreepte met muiscursor om te downloaden.

... Hier staan nog meer gegevens over gemeenten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/gemeenten_A-Z/
http://www.overheid.nl/
Zie waar de gemeenten liggen in Nederland.

Met Ctrl - F vul een Nederlandse gemeente in of een gedeelte van die naam.
Zie de link die geselecteerd->geinverteerd is.
De dubblklik erop laat de gemeente uitgaven grafiek zien. www.gemeenteanalyse.org/AtotZ.htm

U kunt de tienjarenoverzichten van uw gemeente aanvragen,
die dan worden opgestuurd ter bestudering.

Overzicht van uniforme hoofd en detailfunctiegroepen van gemeentebegrotingen. Hiermede kunnen de gemeenteraadsleden (van verschillende partijen) en inwoners de voortgang van de uitgaven controleren volgens de Wet Openbaar Bestuur. (WOB).
Begrotings functiegroepen. hier downloaden of knip onderstaande text. http://www.gemeenteanalyse.org/R/zzzfunctie.txt
0.Algemeen bestuur
0.1.bestuursorganen
0.2.bestuursondersteuning college
0.3.burgerzaken
0.4.baten en secretarieleges burgerzaken
0.5.bestuurlijke samenwerking
0.6.bestuursondersteuning raad en rekenkamer
0.7.telefoon en communicatiemiddelen
0.8.computers en softwarepakketten
0.9.externe ICT programmeer opdrachten
0.10.declaraties

1.Openbare orde en veiligheid
1.1.brandweer en rampenbestrijding
1.2.openbare orde en veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1.wegen, straten en pleinen
2.2.verkeersmaatregelen te land
2.3.openbaar vervoer
2.4.parkeren
2.5.baten parkeerbelasting
2.6.zeehavens
2.7.binnenhavens en waterwegen
2.8.veerdiensten
2.9.luchtvaart
2.10.waterkering, afwatering en landaanwinning

3.Economische zaken
3.1.handel en ambacht
3.2.baten marktgelden
3.3.industrie
3.4.nutsbedrijven
3.5.agrarische productie en ontginning
3.6.overige agrarische zaken, jacht en visserij

4.Onderwijs
4.1.openbaar basisonderwijs, exclusief huisvesting
4.2.openbaar basis onderwijs en huisvesting
4.3.bijzonder basis onderwijs, exclusief huisvesting
4.4.bijzonder basis onderwijs en huisvesting
4.5.openbaar speciaal onderwijs, exclusief huisvesting
4.6.openbaar speciaal onderwijs en huisvesting
4.7.bijzonder speciaal onderwijs, exclusief huisvesting
4.8.bijzonder speciaal onderwijs en huisvesting
4.9.openbaar voortgezet onderwijs, exclusief huisvesting
4.10.openbaar voortgezet onderwijs en huisvesting
4.11.bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief huisvesting
4.12.bijzonder voortgezet onderwijs en huisvesting
4.13.gemeenschappelijke baten en lasten voor het onderwijs
4.14.volwassenen educatie
4.15.voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs VMBO.
4.16.middelbaar beroepsonderwijs MBO
4.16.hoger beroepsonderwijs HBO
4.17.uniiversitair wetenschappelijk hoger onderwijs WHO
4.18.onderzoek en onderwijs

5.Cultuur en recreatie
5.1.openbaar bibliotheekwerk
5.2.vorming en ontwikkelingswerk
5.3.sport
5.4.groene sportvelden en terreinen
5.5.kunst
5.6.oudheidkunde, musea
5.7.natuurbescherming
5.8.openbaar groen en openluchtrecreatie
5.9.overige recreatieve voorzieningen

6.Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
6.1.bijstandverlening
6.2.werkgelegenheid
6.3.inkomensvoorzieningen vanuit het rijk
6.4.overige sociale zekerheidsregelingen van minima beleid
6.5.maatschappelijke begeleiding en advies
6.6.vreemdelingen
6.7.huishoudelijke verzorging
6.8.sociaal cultureel werk
6.9.tehuizen
6.10.kinderopvang
6.11.dagopvang gehandicapten
6.12.voorzieningen gehandicapten

7.Volksgezondheid en milieu
7.1.ambulancevervoer
7.2.verpleeginrichtingen
7.3.openbare gezondheidszorg
7.4.jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel
7.5.afvalverwerking en verwerking
7.6.riolering en waterzuivering
7.7.milieu beheer
7.8.lijkbezorging
7.9 baten reinigingsrechter en afvalstoffen
7.10. baten rioolrechten
7.11. baten begraafplaatsrechten

8.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.1. ruimtelijke ordening
8.2.woning exploitatie, woningbouw
8.3.stads en dorpvernieuwing
8.4.overige volkshuisvesting
8.5.bouwverguningen
8.6 bouwgrondexploitatie

9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
9.1.totaal gemeentelijke functies voor bestemming
9.2.totaal gemeentelijke functies na bestemming
9.3 geldleningen en uitzettingenen korter dan een jaar
9.4.overige financieele middelen
9.5 geldleningen en uitzettingen gelijk of langer dan een jaar
9.6.algemene uitkering gemeentefonds
9.7.algemene baten en lasten
9.8.uitvoering wet onroerend zaakbelasting
9.9. baten onroerend zaakbelasting
9.10.baten roer, woon en bedrijfsruimte belasting
9.11.baten baatbelasting
9.12.baten forensen belasting
9.13. baten toeristen belasting
9.14. baten honden belasting
9.15.baten reclame belasting
9.16.baten precario belasting
9.17.lasten heffing en invordering gemeentebelasting
9.18.lastenverlichting rijk
9.19.saldo van kostenplaatsen
9.20.saldo van de rekening, baten en lasten voor bestemming
9.21.mutatie reserve functies 0-9
9.22.saldo van de rekening, baten en lasten na bestemming.
http://www.gemeenteanalyse.org/gacms/