..............................................................................................................................................................................................................................................

De overheid geeft via de 405 gemeenten (ook OVERHEID) financieel te veel uit, ten koste van de belastingbetaler en remt de economie.

Datum: Vernieuwing Woensdag 19 Augustus 2015.
De ond
erstreepte regels met de linker muiscursor activeren en volg dan verdere instructies.

..............................................................................................................................................................................................................................................EEN

Een CDAer neemt het op tegen 100 overheids-wethouders van de 405 gemeenten met prangende vragen over de werkelijke kwartaal uitgaven.

De eventuele oorzaken van deze overschrijdingen worden hieronder genoemd.

A incompetente wethouders met een eigen persoonlijk belang m.h.o verkozen te worden.
B weinig controle van gekozen partij gemeenteraadsleden
C manipulatie van financieele gemeente afdelingen
D functie van verantwoordelijke financieele wethouder niet bekend.


E vereniging Nederlandse gemeente VNG hanteert fatale normen voor de begroting, met gedeelde verantwoordelijkheden
F .dan het Centraal Plan Bureau CPB en Centraal Bureau Statistic CBS (het kabinet)
G de VNG wordt betaald door de belastingbetaler ( 2000 overbodige semi ambtenaren)
H de VNG is verantwoordelijk voor de vele extra
bijbaantjes van politici
I de werkelijk gemeente uitgaven worden pas 2 jaar later bekend gemaakt
J frauduleus handelen is daardoor niet transparant meer.
K alle gemeenten met overschrijdingen worden met toenaam volgens alfabet bekend gemaakt
L voor keuze van algemeen belang van gemeenteraden of verkiezing provinciale staten in 2015
M in de website www.gemeenteanalyse.com
   zie de extra belasting per inwoner.
O minister Plasterk hult zich in stil zwijgen of praat over provinciale hobby’s
P. Perfect : Er
 is genoeg kapitaal voor huishoudelijke ouderenzorg zonder extra gemeente-belasting.

..............................................................................................................................................................................................................................................

De tabel het overzicht van nederlandse en europese steden in bewerking.

U krijgt dan een overzicht van een aantal gemeenten , kies een gemeente en activeer een jaartal,

Afdrukken: Activeer Ctrl + P toetsen bij printer on line en A4 landscape instelling

via pijltje (links boven) een andere gemeente kiezen

CDA.nu is momenteel bezig om de begrotingen van alle Europese hoofdsteden uniform te maken.

Zodat elke inwoner van Europa de belasting per inwoner van een ander land in eigen taal kan beoordelen

Met de ambassades en het Europees parlement is reeds contact gelegd, ten behoeve van voortschrijdend inzicht.

Let op de toegestane begroting en de werkelijk uitgaven en wat er per inwoner extra belasting gevraagd wordt

Hoort zegt het voort en vraag uw gemeenteraadslid daarover opheldering.


Met Ctrl + P   wordt deze voor u afgedrukt op uw printer instelling A4 horizontaal.

Met het activeren van het bovenliggende pijltje kies u eventueel een andere gemeente

Een must voor samenwerking tussen gemeenteraadsleden van verschillende partijen

.............................................................................................................................................................................................................................................

Bovendien: Het CDA heeft de beste initiatieven in haar programma, gezien de 5 zetels in de Europese raad.
De CDA ers leider en CDA politici in de 1e en 2e kamer doen er verstandig aan eerst aandacht te besteden aan
de onderstaande punten, en deze verder te verspreiden en uit te werken om de EU en lidstaten te versterken
1.   Door de landsbegrotingen van elk EU lid uniform te maken (zie 10 functiegroepen elders op de website)
2.     Daardoor wordt de zelfwerkzaamheid van elk lidstaat verbeterd door de nationale regeringen.
3.     De samenwerking zal gestimuleerd worden en men omzeilt een niet gewenste federale superstaat.
4.     De kosten van de EU (Brussel) met teveel ambtenaren en regels kan aanmerkelijk verminderen en is een automatisch gevolg van punt 1.
5.     De uniforme landsbegrotingen kunnen door iedere inwoner in eigen taal gelezen worden.
6.     De Europese politiek wordt bevorderd door verdere innovatie en inventiviteit.
7.     De crisis in de EU wordt in alle lidstaten effectief bestreden, door uitwisseling van aanpak.
8.     Alle leden kunnen bijdragen, door de begrotingen van EU hoofdsteden ter beschikbaar te stellen
9.     Zodat deze voor Europa uniform kunnen worden weergegeven in alle talen.
10. Medewerkers zijn welkom, voor meer informatie 031-(0)35-6242005  

..............................................................................................................................................................................................................................................

Scroll naar beneden
Let op de datum hierboven, want de tekst en de andere gegevens per pagina wordt vaak bijgewerkt 
Met het oog op de Europese verkiezingen op 22 Mei 2014 zijn er 15152 bezoeken geregistreerd welke gezamenlijk 107.000 overzichten
hebben geraadpleegd op werkelijke uitgaven t.o.v. van  de voorgenomen begrotingen. Veel internationale belangstelling en het CDA behaalt veel winst
(de onderstreepte regels kunnen met de linker-muis cursor geactiveerd  of klik op een afbeelding
Analyse van gemeentelijke uitgaven / inkomsten.
U kunt informatie inwinnen door contact op te nemen met C.Rippen tel 035-6242005 of inkomende artikkelen in het CDA blad
CBS en CPB blijken achteraf niet politiek onafhankelijk te zijn.
De uitgaven van 2013 worden door CBS en CPB achter gehouden, zo ook begroting 2014 met uitgaven voortgang per kwartaal.
Minister Dijsselbloem weet dus meer over meevallers, maar speelt het politieke spel gedoseerd.

..............................................................................................................................................................................................................................................


De economische crisis  wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door  de onverantwoorde gemeentebelastingen  (ministerie binnenlandse zaken  PvdA )
U  kunt deze werkelijke gegevens wel rechtstreeks van de gemeente opvragen, ook via het gemeenteraadslid.
Zie de nieuwste cijfers van alle gemeenten 2016, 2015, 2014, 2013 .
Raadpleeg eerst de laatst gegevens voordat u partij kiest tijdens verkiezingen.

De efficientie van de gemeente kan men meten aan het aantal inwoners per ambtenaar (zie overzicht)
U kunt het aantal ambtenaren em de werkelijk stand van uitgaven bij de gemeente opvragen , wij sturen dan een aangevuld overzicht via   C.Rippen@chello.nl
 

Het financieel systeem van het kabinet moet worden verbeterd: De nederlandse gemeenten hebben in 2013
tesamen 10,8 miljard meer uitgegeven dan hun mandaat van de oorspronkelijk goed gekeurde begroting van de gemeenteraad.

Minister Plasterk (PvdA), verantwoordelijk voor de gemeentelijke overheids uitgaven, gijzelt het VVD en PvdA kabinet met betrekking tot het overheidstekort en de bevolking voor het terugvinden van het economische vertrouwen.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Zo gaat het jaar op jaar, ook in 2013 en 2014 en het www.cda.nu maakt hier een eind aan
Via de site gemeenteanalyse.org kunt u van alle 418 gemeenten zien wat hun begroting was voor 2011, en wat ze in 2011 daadwerkelijk hebben uitgegeven. 227 gemeenten hebben hun begroting met 3% of minder overschreden. De andere 191 gemeenten hebben hun begrotingen ruim overschreden, en zullen via een rijksbijdrage (lees: de belastingbetaler) het tekort moeten aanzuiveren. De 227 gemeenten die hun zaken goed geregeld hebben worden gedwongen ook overschrijdingen van 191 gemeenten aan te zuiveren.Het kabinet en de tweede kamer doen er goed aan deze 191 gemeenten te korten door de rijksbijdrage aan die gemeenten te verminderen.
Via deze website zal deze uitvoering worden gecontroleerd voor het boekjaar 2014 en de gemeenten bij toenaam bekend worden gemaakt. Belastingverhogingen kunnen dan vervallen en voldoet Nederland toch aan begrotingstekort van 6 Miljard, met behoud van koopkracht voor alle nederlanders, Het CDA is daarmee op de politieke goede weg en tevens een voorbeeld voor andere EU lidstaten.

..............................................................................................................................................................................................................................................Waarom zijn niet alle burgers hierover in rep en roer? Dit is toch een belangrijk gegeven in een verkiezingsstrijd? Misschien is dat juist de reden dat het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, deze cijfers pas na 1.5 jaar bekend maakt, of bekend kan maken. Uw gegevens over 2011 waren op 1 april 2012 bij de belastingdienst bekend; de cijfers van uw gemeente over 2011 zijn pas in juli 2013 bekend?! Hoe kunnen inwoners, gemeenteraadsleden, regering, zicht houden op gemeente-financien, en de te verwachten rijksbijdragen, als de cijfers pas zo laat bekend zijn?
Wanneer deze eindelijk bekend worden gemaakt hebben deze alle actualiteit verloren voor politici en inwoners, en kan de praktijk niet meer bijgestuurd worden.
www.gemeenteanalyse.com
Het is daarom van belang dat de gemeentende inwoners via de gemeentewebsite op de hoogte houden van hun financieleuitgaven. Maar zolang dit niet gebeurt, bieden het computerprogramma'GemeenteAnalyse' en de website www.gemeenteanalyse.com u een nieuwe aanpak waarmee een snelle bijsturing door inwoners en gemeenteraad van de gemeentelijke financienmogelijk wordt. Pas op voor politieke graaiers.

..............................................................................................................................................................................................................................................


Het economisch vertrouwen kan pas teruggewonnen worden als niet alleen de regering en de burgers, maar ook de gemeenten hun financien op orde hebben.  Met dit overzicht kan hopelijk voorkomen worden dat bijna de helft van het aantal gemeenten eengigantische Rijksbijdrage nodig hebben,en de burgers dus nog meer belastingmoeten betalen. 

Op de website van gemeenteanalyse.com kunt u het landelijk overzicht volgen: de227 gemeenten die hun begroting met 3% of minder hebben overschreden, en de 191gemeenten die hun begroting met 3% totaan 175% (Ja, u leest het goed: 175%!) hebben overschreden!

..............................................................................................................................................................................................................................................


Het kabinet wil de uitgaven niet boven 3% van de begroting laten uitkomen. Alle Nederlandse gemeenten vallen onderde verantwoording van Minister vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waarom accepteertminister Plasterk van Binnenlandse ZakenenKoninkrijksrelaties een beleid waarbij zoveel gemeenten een dergelijke begrotingsoverschrijding hebben? Een nadere uitleg is noodzakelijk!
In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stem op een partij, die de bovengenoemde normen in zijn partijprogramma opneemt en ook uitvoert: zowel binnen de centrale als de decentrale overheden.
http://gemeenteanalyse.org/RippenTable.htm   (wordt binnenkort bijgewerkt met 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 )

..............................................................................................................................................................................................................................................

Hier ziet men de overzichten van 418 gemeenten met Rijksbijdrage en overschreden begrotingen boekjaar 2011.
Doordat het CBS, Centraal Bureau Statistiek, de werkelijk uitgaven van de gemeente 2 jaar later bekend maken, zijn deze gegevens niet tijdig aanwezig om de juiste partij te kiezen voor inwoners, gekozen gemeenteraadsleden en tweede kamerleden. (te downloaden met Ctr +A
Ctr + C (in kladblock) en Ctr +V in uw eigen Word processor

Het is daarom van belang dat de gemeenten de inwoners via de gemeente website de voortgang van uitgaven per kwartaal bekend maken.
Het PC programma gemeenteanalyse en de website www.gemeenteanalyse.com geven een goed beeld van de nieuwe aanpak om een snelle bijsturing van inwoners en gemeenteraadsleden met een nauwkeurige democratische beslissing mogelijk te maken.

..............................................................................................................................................................................................................................................


Dat is voor het hele land van financieel algemeen belang om het economische vertrouwen terug te vinden.
In het andere geval bestaat de kans dat 191 gemeenten gekort worden op de rijksbijdrage, indien het overzicht ontbreekt
en een onterechte economische belastingverhoging uitvoert.

Alle nederlandse gemeenten vallen onder de verantwoording van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het kabinet wil de uitgaven niet boven 3 % van de begroting laten uitkomen.
Minister Plasterk BZK, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties accepteert een beleid van 191 gemeenten 

Nadere uitleg van hipprocratische belang noodzakelijk.

De financieele gegevens de rekeningen door het CPB en CBS  waar het om gaat zijn zoals vanouds altijd pas enkele jaren later voor handen.
Als deze bekend worden gemaakt voor politici en inwoners hebben deze alle actualiteit  verloren, om  de praktische gemeentedemocratie direct bij te sturen.

..............................................................................................................................................................................................................................................


De sleutel van economisch vertrouwen ligt dus geheel bij de komende verkiezingen 2016 .
Stem op die partij, die de bovengenoemde normen in zijn partijprogramma opneemt en ook werkelijk uitvoert.
Praatjes in de media en op TV vullen geen gaatjes

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

C.Rippen@chello.nl            

Analyse van gemeentelijke uitgaven / inkomsten. 
<de tabel het overzicht van diverse steden.


Over hr Rippen zelf.


http://www.gemeenteanalyse.org
 / <deze site. . . .

http://www.gemeenteanalyse.com/<de andere site.


 

 

 

 

 

 

Almere2010
Amsterdam2010
Arnhem2010
DenHaag2010
Eindhoven2010
Emmen2010
Groningen2010
Haarlem2010
Hilversum2010
Leeuwarden2010
Lelystad2010
Middelburg2010
Middelharnis2010
Rotterdam2010
s-Hertogenbosch2010
Sluis2010
Utrecht2010
Zeist2010
Zwolle2010

Steden 2011
Amsterdam
Arnhem
Assen
DenHaag
Groningen
Haarlem
Leeuwarden
Lelystad
Maastricht
Middelburg
Rotterdam
sHertogenbosch
Utrecht
Zwolle

 

De oude site zoals deze een enkele jaren hier stond.